prestamos en efectivo ushuaia

Sinaxar 8 Noiembrie

În aceast г lunг, în ziua a opta, pomenirea Soborului mai-marilor Arhistrategi (arhangheli) Mihail єi Gavriil (єi Rafail), єi al tuturor cereєtilor puteri celor fгrг de trup.

La adunarea celor 9 cete, Serafimii, Heruvimii, Scaunele, Domniile, Stapâniile, Încep гtoriile, Puterile, Arhanghelii єi Îngerii.

Mihail, preaîncuviinюatul mai-marele peste cetele puterilor celor fгrг de trup, єi în Legea Veche єi în cea Nouг a arгtat ce este harul Evangheliei, єi aratг multe faceri de bine neamului omenesc. Cг de vreme ce pizmaєul єi luptгtorul mântuirii noastre, înгlюându-se s-a mândrit împotriva Ziditorului sгu єi a zis: "Pune-voi scaunul meu deasupra norilor" єi lгudându-se cг "voi fi asemenea cu Cel înalt", a cгzut din cinstea de arhanghel, precum grгieєte Domnul ("Vгzut-am, zice, pe satana, ca fulgerul din cer cгzând"). Asemenea cu el єi ceata ce era sub el, înгlюându-se, a cгzut. Acest de-a-pururea lгudat, pгzind ca o slugг credincioasг credinюa cгtre Stгpânul єi arгtând multг nevoinюг spre neamul nostru, a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu ca sг fie mai mare peste cetele înюelegгtoare. Cг vгzând cг a cгzut vicleanul, a strâns cetele îngereєti єi a zis: "Sг luгm aminte: Lгudat-au cu glas pe Domnul tuturor", ca єi cum ar fi zis: Sг luгm aminte noi cei ce suntem zidiюi ce au pгtimit cei ce erau cu noi, care pânг acum au fost luminг, єi acum s-au fгcut întuneric.

Pentru aceasta o adunare ca aceasta s-a numit Soborul îngerilor, adicг luarea aminte єi înюelegere єi unire. Acesta dar, marele folositor єi de bine-fгcгtor mântuirii noastre, înmulюind єi întinzând spre mulюi multe faceri de bine mântuirii, s-a arгtat la mulюi vгzându-se. Cг s-a arгtat lui Avraam єi lui Lot la pustiirea єi pierderea Sodomei. Arгtatu-s-a lui Iacov când fugea de fratele sгu. Mers-a înaintea taberei fiilor lui Israel, când se izbгveau єi au scгpat de robia єi de chinul egiptenilor. Arгtatu-s-a lui Valaam, când mergea sг blesteme pe Israel. Єi cгtre Iosua al lui Navi a zis, când l-a întrebat: "Eu, Arhistrategul puterilor Domnului, acum am venit". Acesta a cufundat de tot єi râurile ce se revгrsaserг de pгgâni asupra aghesmei єi a locaєului de închinare. Se aflг єi altele multe ce se spun despre el în Sfânta Scripturг. Pentru aceasta єi noi, având pe acesta ajutor єi pгzitor vieюii noastre, prгznuim astгzi preacinstitul lui praznic. Împreunг cu Sfântul Arhanghel Mihail, prгznuim astгzi єi pe prea frumosul єi prea veselitorul Arhanghel Gavriil. Pentru cг єi acesta multe faceri de bine a fгcut neamului omenesc, atât în Legea Veche, cât єi în cea Nouг. Cгci în proorocia lui Daniil se pomeneєte însuєi numele lui, când tâlcuieєte Daniil visul ce a vгzut pentru împгraюii mezilor єi ai perєilor єi ai elinilor: "Gavriile, zice, fг-l pe acela (adicг pe Daniil) sг înюeleagг vedenia" (Daniil. 8, 16). Єi iarгєi acelaєi Gavriil a arгtat aceluiaєi Daniil cг dupг єaptezeci de sгptгmâni de ani, adicг dupг patru sute nouгzeci єi єapte de ani, are sг vinг Hristos. "Єi iatг, zice Gavriil, bгrbatul pe care l-am fost vгzut la începutul vedeniei zburând, s-a atins de mine ca în ceasul jertfei de searг. Єi m-a fгcut sг înюeleg єi celelalte" (Daniil 9, 21). Acesta este cel care a binevestit femeii lui Manoe cг are sг nascг pe Samson. Acesta este cel care a binevestit lui Ioachim єi Annei cг au sг nascг pe Doamna єi Stгpâna de Dumnezeu Nгscгtoarea.

Iar în Legea Nouг, acesta a binevestit lui Zaharia, stând de-a dreapta altarului tгmâierii, cг va naєte pe marele Ioan înaintemergгtorul. Acesta a hrгnit єi pe pururea Fecioara Maria doisprezece ani înгuntru în Sfintele Sfintelor cu hranг cereascг. Acesta însuєi, єi cine se îndoieєte? a binevestit Nгscгtoarei de Dumnezeu cг va naєte de la Duhul Sfânt pe Fiul єi Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta s-a arгtat lui Iosif în vis, precum zic mulюi, єi i-a zis sг nu se teamг, ci sг ia pe Mariam, femeia sa, cг ce s-a zгmislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Acesta s-a arгtat єi pastorilor єi le-a binevestit, cг S-a nгscut Hristos Mântuitorul lumii. Acesta єi în vis a zis lui Iosif sг ia pruncul єi pe Mama lui єi sг fugг în Egipt. Єi iarгєi acesta însuєi i-a zis sг se întoarcг în pгmântul lui Israel. Mulюi însг din sfinюiюii învгюгtori єi din scriitorii de cântгri socotesc cг dumnezeiescul Gavriil a fost єi îngerul cel îmbrгcat în veєmânt alb, care, pogorându-se din cer, a rгsturnat piatra de pe uєa mormântului lui Iisus, Dгtгtorului de viaюг, єi a єezut deasupra ei. Єi el a fost cel care a binevestit mironosiюelor învierea Domnului. Єi ca sг spunem mai cuprinzгtor, dumnezeiescul Gavriil a slujit la iconomia tainei întrupгrii Cuvântului lui Dumnezeu din început pânг în sfârєit.

Pentru aceasta єi Biserica lui Hristos îl prгznuieєte pe el, împreunг cu Arhanghelul Mihail, єi cheamг harul єi ajutorul lui, rugându-i ca prin ajutorul єi rugгciunile lor, єi în veacul de acum sг aflгm scгpare de rele, єi în cel ce va sг fie sг ne învrednicim de bucuria cereascг єi de împгrгюie. Amin.

Cu ale lor sfinte rugгciuni, Doamne, miluieєte-ne єi ne mвntuieєte pe noi. Amin.

Ver este video: prestamos bancarios a largo plazo en el salvador


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *